Loading...

KVKK

KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Tarafınıza sunulan bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi çerçevesince yasal bir zorunluluk olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak tarafınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.


TANIMLAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade eder.

1-) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Madde 10 ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan YP Enerji A.Ş. veri sorumlusudur. Aşağıda YP Enerji A.Ş. “şirket” olarak belirtilmiştir.

2-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketin sunmuş olduğu hizmet/ürünlerle ilgili beğeni, tercih, ihtiyaca göre özelleştirilerek ilgililere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan organizasyonların/aktivitelerin planlanması ve yerine getirilmesi, şirketin yürüttüğü ticari faaliyet kapsamında gerekli çalışma ve işlemlerin yapılması, sürecin yürütülmesi, ayrıca şirketin ve şirketle iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, ilgili kişi ile iletişim kurma, finans/muhasebe ya da faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takibinin yapılabilmesi, elektronik posta ya da her türlü iletişim aracı ile ürünler hakkında bilgilendirme yaparak kişiye özel kampanyalardan bilgi vermek, kimlik doğrulamak, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
KVKK da belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde 2 nolu başlıkta açıklanan kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygun olarak şirketin doğrudan ya da dolaylı iştirakleri, iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile yine hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

4-) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ
Çağrı merkezimizi aramanız, başvuru formları, web sitesi ve iletişim  formları, çerezler,  iş  başvuru  formları, şirkete herhangi bir şekilde iletilen herhangi yazılı-sözlü bilgilendirme gibi kanallarla elde edilen tüm kişisel verileriniz Aydınlatma Metninin 2. Maddesinde sayılan amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5 ve devamı maddeleri kapsamında;
a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

5-)  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK 11. MADDESİNDE BELİRTİLEN HAKLARI
KVKK 11. Maddesi kapsamında haklarınız:
Kurumumuza başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

KVKK çerçevesinde yukarıda yazılan haklarınızı kullanmak adına taleplerinizi, şirketin“Ahmet Rasim Sokak, No:20/2 Çankaya/ANKARA”adresine kimliğinizi ispat edici dökümanlar ile elden veya posta yoluyla imzalı olarak ya da enerji@ypenerji.com.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde talebiniz en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Başvurularınızda bulunması gerekenler:

 • Ad-Soyad
 • Başvuru yazılı ise imza
 • TCKN
 • Tebligata esas yerleşim yeri ya da işyeri adresi
 • (Varsa) bildirime esas e-posta adresi
 • Telefon
 • Talep konusu

Talebinize yönelik yapılan işlem ek bir maliyet gerektirdiğinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş tarifedeki ücret tahsil edilir.


Saygılarımızla
YP Enerji A.Ş.